Удирдагч, бичиг хэргийн ажилтны мэдээллийн сан (LCR)