Сүмийн байгууллагуудын ба удирдагчдын лавлах (CDOL)