Удирдагч, бичиг хэргийн ажилтны мэдээллийн санд (LCR) нэвтрэх эрхийн талаар мэдээлэх хүснэгт

Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн огноо: 2016-03-15; 15:54

Бодлого ба зарчим

Аюулгүй байдлыг хангаж, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах зорилгоор LCR руу нэвтрэх эрх нь дараах аль нэг дуудлагатай санваарын болон туслах бүлгийн удирдагч, бичиг хэргийн ажилтан, нарийн бичгүүдээр хязгаарлагдсан байна. LCR доторх тодорхой хэрэгсэл рүү нэвтрэн орох нь тухайн гишүүний дуудлагаас хамаардаг.

Гадасны дуудлага

 • Гадасны ерөнхийлөгч
 • Гадасны орлох удирдагч
 • Гадасны ерөнхийлөгчийн зөвлөх
 • Гадасны бичиг хэргийн ажилтан
 • Гадасны бичиг хэргийн туслах ажилтан
 • Гадасны гишүүнчлэл хариуцсан бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Гадасны санхүү хариуцсан бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Гадасны гүйцэтгэх нарийн бичиг
 • Гадасны дээд зөвлөх
 • Патриарх
 • Гадасны Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Гадасны Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Гадасны Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Гадасны Ням гаргийн ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Гадасны Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Гадасны ажил эрхлэлтийн албаны мэргэжилтэн
 • Гадасны бие даах чадвар хөгжүүлэх мэргэжилтэн
 • Гадасны ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх
 • Гадасны ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—удирдагч
 • Гадасны ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—индексжүүлэлт
 • Гадасны ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—Гэр бүлийн түүхийн төв

Дүүргийн дуудлага

 • Дүүргийн ерөнхийлөгч
 • Дүүргийн орлох удирдагч
 • Дүүргийн ерөнхийлөгчийн зөвлөх
 • Дүүргийн бичиг хэргийн ажилтан
 • Дүүргийн бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Дүүргийн гишүүнчлэл хариуцсан бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Дүүргийн санхүү хариуцсан бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Дүүргийн гүйцэтгэх нарийн бичиг
 • Дүүргийн зөвлөх
 • Дүүргийн Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Дүүргийн Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Дүүргийн Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Дүүргийн Ням гаргийн ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Дүүргийн Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Дүүргийн ажил эрхлэлтийн мэргэжилтэн
 • Дүүргийн бие даах чадвар хөгжүүлэх мэргэжилтэн
 • Дүүргийн ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх
 • Дүүргийн ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—удирдагч
 • Дүүргийн ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—индексжүүлэлт
 • Дүүргийн ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—Гэр бүлийн түүхийн төв

Тойргийн дуудлага

 • Бишоп
 • Тойргийн орлох удирдагч
 • Тойргийн бишопын зөвлөх
 • Тойргийн гүйцэтгэх нарийн бичиг
 • Тойргийн бичиг хэргийн ажилтан
 • Тойргийн бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Тойргийн гишүүнчлэл хариуцсан бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Тойргийн санхүү хариуцсан бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Ахлагчдын чуулгын тохинуулал хариуцсан хянагч
 • Ахлагчдын чуулгын тохинуулал хариуцсан зохицуулагч
 • Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Халамжийн нийгэмлэгийн тохинуулал хариуцсан зохицуулагч
 • Халамжийн нийгэмлэгийн тохинуулал хариуцсан хянагч
 • Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Ням гаргийн ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Тойргийн номлолын удирдагч
 • Тойргийн номлолын удирдагчийн туслах
 • Тойргийн ажил эрхлэлтийн мэргэжилтэн
 • Тойргийн номлогч
 • Бие даах чадвар хөгжүүлэх мэргэжилтэн
 • Тойргийн ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх
 • Тойргийн ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—удирдагч
 • Тойргийн ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—индексжүүлэлт

Салбарын дуудлага

 • Салбарын ерөнхийлөгч
 • Салбарын орлох удирдагч
 • Салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөх
 • Салбарын гүйцэтгэх нарийн бичиг
 • Салбарын бичиг хэргийн ажилтан
 • Салбарын бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Салбарын гишүүнчлэл хариуцсан бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Салбарын санхүү хариуцсан бичиг хэргийн ажилтны туслах
 • Ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Ахлагчдын чуулгын тохинуулал хариуцсан хянагч
 • Ахлагчдын чуулгын тохинуулал хариуцсан зохицуулагч
 • Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Халамжийн нийгэмлэгийн тохинуулал хариуцсан зохицуулагч
 • Халамжийн нийгэмлэгийн тохинуулал хариуцсан хянагч
 • Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Ням гаргийн ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл (зөвлөх, нарийн бичгийг оруулаад)
 • Салбарын номлолын удирдагч
 • Салбарын номлолын удирдагчийн туслах
 • Салбарын ажил эрхлэлтийн мэргэжилтэн
 • Салбарын номлогч
 • Бие даах чадвар хөгжүүлэх мэргэжилтэн
 • Салбарын ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх
 • Салбарын ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—удирдагч
 • Салбарын ариун сүм, гэр бүлийн түүхийн зөвлөх—индексжүүлэлт

Номлолын дуудлага

 • Номлолын ерөнхийлөгч
 • Номлолын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүн
 • Номлолын гүйцэтгэх нарийн бичиг
 • Номлолын бичиг хэргийн ажилтан
 • НБТ-ийн ерөнхийлөгч
 • НБТ-ийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зөвлөх
 • НБТ-ийн гүйцэтгэх нарийн бичиг

LCR-ын дүрэм журам

LCR-д нэвтрэх хүснэгтийг харахын тулд:

 1. Lds.org/lcr руу орж, ХҮГ бүртгэлийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулан, нэвтэрч орно.
 2. Бусад цэснээс Нэвтрэх хүснэгтийг сонгоно.
 3. Үүргийг сонгох доош унадаг цэсийг, дараа нь дуудлага гэдэг дээр дарж, тухайн дуудлагад ашиглах боломжтой хэрэгслийг харна.