CDE - ын талаар

Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн огноо: 2016-03-15; 15:54

Хөрвөгчдийн мэдээлэл оруулах программ (CDE)-ыг номлогчид ашигладаг бөгөөд энэ нь Сүмийн шинэ хөрвөгчдийн баптисм, гишүүнээр батлагдсан мэдээллийг оруулж, Сүмийн удирдах газарт шинэ хөрвөгчдийн мэдээллийг явуулах зорилготой. Үүнийг бас хөрвөгчийн хуучин мэдээллийг харуулсан бүртгэлийг хэвлэхдээ ашиглаж болно.