Pagpapalabas ng mga Video sa mga Meetinghouse


Para matiyak na hindi makahadlang ang teknolohiya sa Espiritu sa lesson ninyo, i-download nang maaga ang mga video sa halip na umasa sa Internet connection sa inyong meetinghouse.

Ang mga meetinghouse ay may limitadong bandwidth, na posibleng sabay-sabay na ginagamit ng marami sa buong ward. Maaaring huminto o lubusang tumigil ang inyong video dahil dito, kaya hindi ninyo ito mapapanood nang maayos.

Pagda-download ng Video

Pagpapalabas ng Video


Pagda-download ng Video

I-download sa Laptop Computer

Dahil karamihan sa mga laptop ay may screen nang sapat ang laki para makita ng mga miyembro ng inyong klase, pinakamadaling gamitin ang mga laptop para mapanood ang video sa inyong klase. Para sa mas malalaking klase, isiping magdagdag ng mga external computer speaker para lumakas ang sound.

Para mai-download ang isang video sa inyong computer, gawin ang mga sumusunod:

 1. Sa inyong laptop, i-klik ang video link.
 2. Kapag nag-load ang video, may makikita kayong Download link. I-klik ang Download.
 3. Piliin ang laki ng gusto ninyong i-download. Mas matagal i-download ang mas malalaking file, pero mas maganda ang kalidad ng video. Kung balak ninyong ilipat ang mga video sa Android o Apple smartphone, iwasan ang 1080p option (kung mayroon), dahil maaaring hindi compatible ang format na ito sa inyong smartphone.
 4. Maaari ninyong palitan ang pangalan ng file at piliin kung saan ito ise-save. Kung magkagayon, palitan ng madaling tandaang pangalan ang file at i-save ito sa isang lugar na madaling puntahan. Pagkatapos ay i-klik ang Save.

Kung hindi kayo bigyan ng inyong computer ng option na piliin kung saan ito ise-save, karaniwan ay nagda-download ang file sa inyong Downloads folder. Matatagpuan ninyo ang inyong Downloads folder sa Windows 7 sa pag-klik sa Start button at pagta-type ng Downloads. Sa Windows XP, i-klik ang Start at puntahan ang My Documents para makita ang inyong Downloads folder. Sa Mac, i-klik ang Finder at saka i-klik ang inyong user name para makita ang Downloads folder.

Para maipalabas ang video, i-double-click ang file. Ilo-load ng inyong computer ang isang video player at sisimulang ipalabas ang video.

I-download sa Tablet o Smartphone

Apple

Kung may Apple iPad o iPhone kayo, maaari ninyong i-download ang mga video sa inyong device at saka ito ipalabas sa klase—mula sa device mismo, o sa pagkonekta ng inyong device sa TV gamit ang isang adapter. May dalawang option kayo sa pagda-download ng mga video: gamitin ang Gospel Library app, o ilipat ang mga video mula sa inyong computer papunta sa inyong mobile device gamit ang isang USB cable.

Kung hindi pa ninyo naida-download ang Gospel Library app, hanapin muna at i-install ang app mula sa app store ng inyong device.

Para mai-download ang mga video gamit ang Gospel Library, gawin ang mga sumusunod:

 1. Dahil malalaki (20 hanggang 30 MB each) ang mga video file, gugustuhin ninyong i-download ang mga video na ito na gamit ang wifi network kaysa cellular network. Para mai-on ang wifi, i-tap ang Settings, i-on ang wifi, at kumonekta sa isang network.
 2. I-tap ang app home button para makapunta sa Gospel Library app home.
 3. Magpunta sa Manage Library > Videos at pagkatapos ay sa section na gusto ninyong panoorin.
 4. I-tap ang video na gusto ninyong i-download. Kapag nag-download na ang video, nagiging pulang bilog ang berdeng arrow.

Paunawa: Para maipalabas ang mga video file na nai-download ninyo, kailangan ninyong ipalabas ang mga video mula sa Videos section ng library, ayon sa mga hakbang sa ibaba.

 1. I-tap ang app home button para makabalik sa Gospel Library home.
 2. Magpunta sa Videos at pagkatapos ay sa section na naglalaman ng video na gusto ninyong panoorin.
 3. I-tap ang video na gusto ninyong ipalabas.

Para mailipat ang mga video na nai-download ninyo sa inyong computer sa inyong iPad o iPhone gamit ang isang USB cable, gawin ang mga sumusunod:

Paunawa: Ang mga tagubiling ito ay para sa iPhone 4s na may iOS 6 na gumagamit ng iTunes 11. Maaaring magkakaiba ang mga hakbang sa iba’t ibang device at version. Kung wala kayo ng pinakabagong version ng iTunes (na kailangan para mailipat ang mga file sa inyong device), magpunta sa http://www.apple.com/itunes at i-download ito. Para magawang iOS 6 ang operating system ng inyong iPhone, ikonekta ang inyong iPhone sa inyong computer gamit ang USB cable. Sa iTunes Summary tab, i-klik ang Check for Update at i-install ang update.

 1. Buksan ang iTunes application.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas ng iTunes, piliin ang Movies mula sa drop-down menu.
 3. Sa mga tab sa gitna, i-klik ang Home Videos.
 4. I-drag ang mga video na nai-download ninyo sa inyong computer sa lugar na ito sa iTunes.
 5. Ikonekta ang inyong iPhone o iPad sa inyong computer gamit ang inyong USB cable. Kikilalanin ng iTunes ang inyong device at ipapakita ang isang iPhone o iPad tab sa bandang kanan sa itaas.
 6. I-klik ang iPhone o iPad button para magamit ang media sa inyong device.
 7. I-klik ang Movies tab.
 8. Piliin ang Sync Movies check box.
 9. Piliin ang check box na katabi ng mga movie na gusto ninyong i-sync. (Pansinin na kung isi-sync ninyo ang lahat ng video, maaaring malaking espasyo ang magamit nito sa inyong device.)
 10. I-klik ang Sync.

Sa iOS 6, nagsi-sync ang mga video sa Videos app sa inyong iPhone. Kung hindi ninyo makita ang app na ito, magpunta sa inyong home screen, mag-swipe sa kanan at i-type ang “videos” para mahanap ang app.

Android

Kung mayroon kayong Android tablet o smartphone, maaari ninyong i-download ang mga video sa inyong device at saka ito ipalabas sa klase—mula sa device mismo, o sa pagkonekta ng inyong device sa TV gamit ang isang adapter. May dalawang option kayo sa pagda-download ng mga video: gamitin ang Gospel Library app, o ilipat ang mga video mula sa inyong computer papunta sa inyong mobile device gamit ang isang USB cable.

Kung hindi pa ninyo naida-download ang Gospel Library app, hanapin muna at i-install ang app mula sa app store ng inyong device.

Para mai-download ang mga video gamit ang Gospel Library, gawin ang mga sumusunod:

 1. Dahil malalaki (20 hanggang 30 MB each) ang mga video file, gugustuhin ninyong i-download ang mga video na ito na gamit ang wifi network kaysa cellular network. I-on ang wifi sa inyong device.
 2. I-tap ang app home button at magpunta sa Gospel Library home screen.
 3. Puntahan ang section na naglalaman ng mga video na gusto ninyong i-download.
 4. I-tap ang link sa video.
 5. I-tap ang Download.

Magda-download ang video sa inyong device. Para makita ang listahan ng mga video na nai-download ninyo, i-tap ang menu button, at i-tap ang Manage Media.

Para mailipat ang mga video na nai-download ninyo sa inyong computer sa inyong tablet o smartphone gamit ang isang USB cable, gawin ang mga sumusunod:

 1. Sa isang computer, i-download ang lahat ng video na kailangan ninyo.
 2. Ikonekta ang inyong computer sa inyong device gamit ang inyong micro-USB cable.
 3. Sa inyong computer, i-klik ang Start button (kaliwang sulok sa ibaba) at saka i-klik ang Computer. Ang inyong device ay dapat lumabas sa Portable Devices section.
 4. I-double-click ang inyong device at puntahan ang storage area.
 5. Mag-create ng bagong folder, tulad ng “Church Videos.” (Para maka-create ng bagong folder, mag-right-click at piliin ang New > Folder.)
 6. I-drag ang mga video file na nai-download ninyo sa mga folder na inyong na-create, at hintaying mag-sync ang inyong device. (Madidispley ang Sync progress sa screen ng inyong mobile device.)
 7. I-klik ang Home button ng inyong device at buksan ang My Files o Files app.
 8. Gamit ang My Files app, mag-browse sa folder kung saan naka-save ang mga video. Pagkatapos ay i-tap ang isang video para ipalabas ito.

Paunawa: Kung hindi makita ang My Files app (wala nito ang mga Kindle Fire device), magpunta sa app store ng inyong device at maghanap at mag-install ng isang file explorer program para mahanap ang mga file. (Hanapin ang panglahatang katagang “file explorer” para makita ang listahan ng posibleng apps, at mag-download at mag-install ng isa.)

Kopyahin ang Video sa DVD

Ang isa pang option ay ilipat ang nai-download na mga video sa DVD at ipalabas ang file gamit ang isang DVD player.

Pansinin na kahit karamihan sa mga computer ay may kakayahang kumopya ng mga file sa DVD, hindi io-auto-play ng meetinghouse DVD player ninyo ang mga file maliban kung may menu ang DVD na nagtutulot sa inyo na puntahan at piliin ang file. Samakatwid, hindi lamang ninyo kailangang kopyahin ang file sa DVD, kundi kailangan din ninyong mag-create ng menu para sa DVD. Kakailanganin ninyo ng DVD burning software para ma-create ang menu na ito.

Bukod pa rito, pansinin na kailangan ninyong piliin ang tamang klase ng DVD para sa DVD player sa inyong meetinghouse. Kakailanganin inyong gumamit ng video DVD sa halip na data DVD. Bago kumopya sa DVD, hanapin ang eksaktong modelo ng DVD player at basahin ang manual para sa klase ng kinopyahang DVD na tatakbo nang maayos sa inyong player.

Walang rekomendadong DVD software ang Simbahan—maraming software package na makakagawa nito.

Kapag mayroon nang DVD, maipapalabas na ng mga guro ang DVD gamit ang meetinghouse TV/DVD player para ipakita ang nilalaman nito sa kanilang klase.


Pagpapalabas ng Video

Pagkonekta ng mga Mobile Device sa mga TV

Kapag nag-download kayo ng mga video sa inyong device, may dalawang option kayo para maipalabas ang mga ito sa inyong klase:

 • Ipalabas mula sa mobile device mismo. Kung maliit ang inyong klase na manonood at makikinig sa video mula sa inyong mobile device, mabuti. Palapitin sila at panoorin nila ang video sa gayong paraan.
 • Ikonekta ang inyong device sa TV. Para sa mas malalaking klase, kakailanganin ninyong ikonekta ang inyong tablet o smartphone sa TV para mapanood at marinig ng mga estudyante ang video. Maaari ninyong ikonekta ang inyong device gamit ang HDMI o mga composite cable, depende sa kung ano ang mayroon kayo.

HDMI Cable Option

Kung kailangan ninyong ikonekta ang inyong device sa TV, tiyakin muna kung may HDMI port ang inyong meetinghouse TV (karaniwan ito sa mga flat-screen LCD TV). Ang HDMI port ang pinakamadaling paraan para magpalabas ng mga video mula sa inyong device.

Kung may HDMI port ang TV ninyo, kakailanganin ninyo ng HDMI cable at adapter, kung iOS ang gamit ninyo, para maikonekta ang inyong device sa HDMI port.

Ang mga Android device kadalasan ay may mga built-in mini-HDMI port. Kung ganyan ang inyong device, kailangan lang ninyo ng HDMI (isang HDMI mini connector sa isang dulo, at isang regular HDMI connector sa kabilang dulo) para maikonekta ito sa inyong TV.

Ang mga Apple device ay nangangailangan ng adapter, dahil wala itong mga built-in mini-HDMI port. Ang adapter para sa mga iPhone ay ipa-plug sa inyong main charging/synchronizing port. Sa gayon ay maaari ninyong i-plug ang regular HDMI cable dito (hindi na kailangan ang mini HDMI cable).

Para makita ang adapter na ito, maghanap online gamit ang mga katagang tulad ng “Connect iPhone 4s to HDMI” o “Connect Android device to HDMI.” Ang eksaktong adapter na kailangan ninyo ay depende sa inyong device.

Pansinin na ang Apple adapter ay walang HDMI cable. Kung kailangan ninyo ng HDMI cable, dagdag na gastos iyon.

Composite Adapter Option

Kung ang inyong mga meetinghouse TV ay mga CRT (Cathode-Ray-Tube) TV at walang mga HDMI port, kakailanganin ninyo ng composite adapter — na maikokonekta sa pula, dilaw, at puting port sa CRT TV.

May makukuha ring mga adapter para sa mga composite port para sa mga iOS device at ilang Android device. (Maghanap online gamit ang mga katagang tulad ng “Connect iPhone 4s to CRT TV” o para sa Android, “Connect Micro USB to composite.”)

Ang presyo ng ganitong klaseng mga adapter ay parehong nasa $30. Ang nakadispley sa inyong smartphone o tablet ay ilalabas ng mga adapter sa TV monitor.

VGA Adapter Option

Kung magkokonekta kayo ng laptop sa meetinghouse TV, kakailangan din ninyo ng adapter. Kung may HDMI port ang inyong laptop at maging ang inyong meetinghouse TV, gamitin ang option na ito.

Kung VGA port lang ang nasa laptop ninyo (ang port na gagamitin ninyo para ikonekta ang inyong laptop sa monitor), kakailanganin ninyo ng VGA adapter na maikokonekta sa HDMI port sa inyong meetinghouse TV, o VGA adapter na maikokonekta sa composite input o, katulad ng sa naunang screenshot, sa VGA port ng inyong TV.

Pagpapalabas ng Video

Kapag ikinonekta ninyo ang inyong adapter sa inyong TV monitor, kailangan ninyong piliin ang input para sa inyong TV. Hanapin ang input button at diinan ito para mapili ang klase ng input na ginagamit ninyo, tulad ng HDMI.

Kapag kumonekta ang input ng TV sa inyong device, makikita sa monitor ang video na ipinalalabas ninyo sa inyong device. Karamihan sa mga Android device ay direktang ipinalalabas ang nakadispley sa video. Sa mga Apple device, may makikita kayong TV Connected screen.

Kung hindi ninyo makita ang TV Connected screen na ito, hindi nakakonekta ang monitor ng TV sa inyong device. I-unplug ang inyong adapter, maghintay nang ilang segundo, at saka ito muling i-plug. Tiyakin na mahigpit na nakakonekta ang mga cable. Kung magkaproblema pa kayo, i-double-check ang TV para matiyak na tama ang pinili ninyong input.

Kung nakakonekta nga kayo sa video, pero nakahinto nang matagal ang video, maaaring huminto ang video mode sa inyong device. Kung magkagayon, i-unplug ang adapter at saka ito muling i-plug para mapaulit ang video mode.


Iba Pang mga Pamamaraan

Maaari kayong gumamit ng iba pang mga pamamaraan sa pagpapalabas ng video sa inyong klase. Narito ang ilang alternatibo:

Mga TV na may mga USB Port na May Video Playback

Kung may USB drive ang inyong TV na maaaring mag-video playback, maaari ninyong i-download ang mga video sa isang USB drive at direktang isaksak ang USB drive sa TV.

Gayunman, dapat ninyong malaman na halos lahat ng USB port sa mga meetinghouse TV ay walang video playback. Karamihan sa mga USB port ay slideshow lang ng mga larawan ang naipapakita.

Mula ngayon, malamang na maging rekomendadong solusyon ang mga TV na may mga video-playback USB sa mga meetinghouse. Gayunman, mga 15 taon ang itinatagal ng mga meetinghouse TV bago palitan, kaya ilang taon pang magkakaroon ng iba’t ibang klase ng TV sa mga meetinghouse natin.


Western Digitial TV Media Player

Ang ilang stake na may mga CRT TV ay bumibili ng mga Western Digital TV media player (WD TV) na masasaksakan ng USB. Ang WD TV media player (na wala pang $100 ang presyo) ay mayroong composite at HDMI output. Maaaring puntahan ng mga user ang mga file sa USB stick gamit ang remote control ng player. Isang paraan ito para mabigyan ng mga stake na may mga CRT TV ang mga guro ng madaling paraan para magpalabas ng video gamit ang mga USB drive.

Katunayan, maaaring gustuhin ng mga stake na gumagamit ng option na ito na mag-iwan na lang ng USB stick sa device para hindi na kailanganin ng mga guro na magdala ng sarili nila.

Ang Western Digital TV ang rekomendadong solusyon ng Meetinghouse Technology team. Tingnan ang impormasyon tungkol sa Western Digital TV sa Clerk Support site.

Ang Roku 2 XS ay isang device na maikukumpara sa WD TV, pero may dalawang malalaking problema: kailangang ipagamit ng isang tao ang kanyang credit card para ipa-activate ang isang Roku account, at paminsan-minsan ay may ipinapasok na mga advertisement sa displey.


Paghingi ng Tulong

Kung kailangan ninyo ng tulong sa video, magpunta sa LDSTech Forum sa https://tech.churchofjesuschrist.org/forum at isulat ang inyong tanong sa Digital Presentation section ng forum.

Ang LDSTech Forum ay binubuo ng maraming volunteer at empleyadong maalam at interesado sa pagbabahagi ng mga solusyon sa pagpapalabas ng video sa mga meetinghouse.

Maaari din kayong humingi ng tulong sa inyong stake o ward technology specialist.