Fihaonamben’ny Fiangonana maneran-tany ôktôbra 2020

Fivoriana sabotsy maraina Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana sabotsy tolakandro Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriamben’ny Vehivavy maneran-tany Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary
Fivoriana Alahady Tolakandro Hitaro
Hisintona horonam-peo
Hisintona horonan-tsary