ผู้พูดทุกคน

    ฝ่ายประธานสูงสุด
    โควรัมอัครสาวกสิบสอง