ผู้พูดทุกคน

ฝ่ายประธานสูงสุด
โควรัมอัครสาวกสิบสอง