เมษายน 2014 | วีดิทัศน์นำเสนอ: ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า

    วีดิทัศน์นำเสนอ: ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า

    เมษายน 2014 การประชุมใหญ่สามัญ

    เสียง ดาวน์โหลด Share close