แหล่งข้อมูลสำหรับอีสเตอร์

รู้สึกเชื่อมต่อกับพระเยซูคริสต์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอีสเตอร์นี้ด้วยแหล่งข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้เหล่านี้

พระองค์ทรงพระชนม์-เฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์เพราะพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์
เพราะการฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูคริสต์ ทรงพระชนม์ เพราะพระองค์ ท่านสามารถชนะบาปและพบปีติอันเป็นนิจ

ดาวน์โหลดภาพอีสเตอร์