អញ្ជើញ​អ្នក​ដទៃ​មក​ថ្វាយបង្គំ

ចែកចាយ​ពន្លឺ​នៃ​ដំណឹងល្អ​ជាមួយ​មិត្តភក្តិ និង​គ្រួសារ​របស់​អ្នក ។

ចែកចាយ​ការអញ្ជើញ​ពិសេសៗ​របស់​សាសនាចក្រ

អំណរ​នៃ​រដូវ​បុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស់​គឺ​ត្រូវ​ចែកចាយ ! អ្នក​ក៏​អាច​ផ្ញើសារ​តាម​អ៊ីម៉ែល ឬ​អត្ថបទ​ផងដែរ ដោយ​គ្រាន់តែ​ចុច​លើ​ប៊ូតុង​មួយ​ខាងក្រោម ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម ។

យុវជន​កំពុង​មើល​ទៅ​ទូរសព្ទ
ធនធាន​ផ្សេងទៀត​ដើម្បី​ចែកចាយ
ស្វែងរក​រូបភាព វីដេអូ និង​ជាច្រើន​ទៀត!
ចាប់ផ្តើម​ការស្វែងរក

របៀប​ដើម្បី​បំភ្លឺ​ពិភពលោក​បន្ថែម​ទៀត