ការ​ទាញយក

ប្រើ​ធនធាន​ទាំងនេះ​ដើម្បី​ចែកចាយ​ពន្លឺ​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ​ក្នុង​រដូវកាល​បុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស់​នេះ ។

ប្រតិទិន​យុទ្ធនាការ បំភ្លឺ​ពិភព​លោក​នៅ​បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់
កាត​ប៉ូស្តាល់​បំភ្លឺ​ពិភពលោក​ជា​ឌីជីថល
កាត​ប៉ូស្តាល់​បំភ្លឺ​ពិភពលោក​ជា​ឌីជីថល​ដែល​អាច​បោះពុម្ព​បាន

ដាក់​ផ្ទាំង​រូបភាព​ពី​ពិធីបុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស់​នៅលើ​ទូរសព្ទដៃ និង​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក ។

របៀប​ជាច្រើន​ទៀត​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស់