សូមស្វាគមន៍

សូមស្វាគមន៍មកកាន់សេចក្ដីជំនឿដ៏សកម្មមួយ ជាកន្លែងដែលសេចក្ដីពិត និងគោលការណ៍នានាដែលបានបង្រៀនដោយព្រះយេស៊ូវមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានផ្ទាល់មកលើរបៀបដែលយើងរស់នៅ របៀបដែលយើងចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារយើង របៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តដាក់គ្នា និងរបៀបដែលយើងដោះស្រាយទុក្ខលំបាក និងឧបសគ្គទាំងឡាយ ។  សូមមកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់យើង គឺសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ ។

...

#ស្ដាប់ទ្រង់ បុណ្យអ៊ីស្ទើរនេះ,​ស្តាប់ទ្រង់-ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសម្រាប់អ្នក

1:27

ជំនឿដ៏សំខាន់

ព្រះគឺជាព្រះវរបិតាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ ។ ទ្រង់មានផែនការនៃសុភមង្គលមួយសម្រាប់យើងម្នាក់ៗ ។ យើងនៅលើផែនដីនេះដើម្បីរស់នៅតាមសេចក្ដីជំនឿ ជួយមនុស្សដទៃ ហើយរៀនរីកចម្រើនឡើង ។ ព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកជួយយើង ( សូមមើល យ៉ូហាន ៣:១៦ ) ។ តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ យើងអាចទទួលបានការអភ័យទោសពីអំពើបាបរបស់យើង រស់ឡើងវិញ និងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងម្ដងទៀត ។

យើងមិនឯកោទេ កាលយើងស្វែងរកពរជ័យទាំងនេះ ។ ព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើងសន្យាថានឹងឆ្លើយតបយើង នៅពេលយើងអធិស្ឋាន ។ ព្រះក៏ប្រទានដល់យើងនូវការណែនាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីប និងព្រះគម្ពីរមរមន និងតាមរយៈព្យាការីនៅរស់នាសព្វថ្ងៃនេះផងដែរ ។ យើងត្រូវព្យាយាមស្គាល់ និងធ្វើតាមព្រះទ័យរបស់ព្រះ ស្រឡាញ់មនុស្សដទៃ ហើយរស់នៅដោយសុចរិត ។ បេសកកម្មរបស់សាសនាចក្រគឺដើម្បីជួយយើងឲ្យប្រឈមនឹងឧបសគ្គនៃជីវិតនេះ ហើយជួយយើងឲ្យធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដើម្បីយើងនឹងមានភាពស័ក្ដិសមចំពោះពរជ័យទាំងអស់ ដែលព្រះសព្វព្រះទ័យប្រទានដល់យើង ។