...
ដោយសារទ្រង់
(2:36)
...
សារនៃក្តីសង្ឃឹម និងជ័យជំនះនៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរ
(1:10)
...
#ស្ដាប់ទ្រង់ បុណ្យអ៊ីស្ទើរនេះ,​ស្តាប់ទ្រង់-ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសម្រាប់អ្នក
(1:27)