...

ដោយសារទ្រង់

(2:36)
...

សារនៃក្តីសង្ឃឹម និងជ័យជំនះនៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរ

(1:10)
...

#ស្ដាប់ទ្រង់ បុណ្យអ៊ីស្ទើរនេះ,​ស្តាប់ទ្រង់-ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសម្រាប់អ្នក

(1:27)