ទាញយក​ឯកសារ​បំភ្លឺលឺ​ពិភពលោក

ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះឱរស
បដា​សាលាប្រជុំ
ប្រតិទិន
បំភ្លឺពិភពលោក ម្ដងម្នាក់ៗ​ដូចជាព្រះគ្រីស្ទ​បានធ្វើ
បំភ្លឺពិភពលោក ម្ដងម្នាក់ៗ​ដូចជាព្រះគ្រីស្ទ​បានធ្វើ (:30)
មក ហើយ​មើល

សូម​ស្វាគមន៍