Teuteu ki he Temipalé mo e Lakanga Fakataulaʻeikí


ʻI he taʻu takitaha, ʻe fakahoko ai ha fakataha ʻoku ui ko e Teuteu ki he Temipalé mo e Lakanga Fakataulaʻeikí, ʻo fakatahaʻi ai e fānau tangata mo fefine taʻu 11. ʻOku fakaafeʻi atu foki ki ai mo ʻenau mātuʻá. Ko e taumuʻá ke tokoni ke mahino ki he longaʻi fānau ko ʻení, ʻa e ngaahi tāpuaki ʻo e ngāue fakatemipalé, ngāue ʻo e lakanga fakataulaʻeikí pea mo hono fakahoko mo tauhi ʻo e ngaahi fuakava toputapú. ʻE lava ke kau he ngaahi tefito ʻo e fakatahá ni, ʻa e ngaahi taumuʻa, fatongia, ouau mo e tāpuaki ʻo e lakanga fakataulaʻeikí; tokoniʻi ʻo e fānau tangatá ke fakamālohia ʻenau tukupā ke teuteu ke maʻu ʻa e lakanga fakataulaʻeikí; tokoniʻi ʻo e fānau tangata mo fafiné ke mahino kiate kinautolu honau ngaahi faingamālie ke kau atu ki he ngāue ʻo e fakamoʻuí; pea fakalotolahiʻi e fānaú ke nau teuteu ke maʻu ha lekomeni fakangatangata ʻi he hoko honau taʻu 12, pea ke nau kau moʻui taau atu ki he papitaiso fakafofongá, ʻo fakatatau mo honau tūkungá.

ʻOku ʻoatu heni ha ngaahi maʻuʻanga tokoni mo ha fakahinohino ke tokoni atu ki hono palani ʻo e fakatahá.

Ngaahi Maʻuʻanga Tokoní

Ngaahi Fakahinohinó

  • ʻOku palani ʻa e fakatahá ʻe he kau palesitenisī ʻo e Palaimelí, ʻo fakatatau mo e tuʻutuʻuni ʻa e kau pīsopelikí.
  • ʻE tataki ʻa e fakatahá ʻe ha mēmipa ʻo e kau pīsopelikí, pea ʻe kau atu ki ai ha mēmipa ʻo e kau palesitenisī Palaimelí.
  • ʻE lava ke kau ki ai mo ha kau taki kehe, kau ai e kau mēmipa ʻo e kau palesitenisī ʻo e tīkoní, kau palesitenisī ʻo e kalasi Punungahoné pea mo e kau palesitenisī ʻo e Kau Talavoú mo e Kau Finemuí.
  • Kapau ʻoku ʻi ai ha uooti ʻoku fuʻu tokosiʻi ai ʻa e fānau taʻu 11, ʻe kei lava pē ʻa e fakatahá ʻo fakahoko ʻo fakatatau mo e tuʻutuʻuni ʻa e kau palesitenisī fakasiteikí, fakataha mo ha ngaahi uooti kehe pe siteikí fakakātoa.
  • Fakatatau mo e ngaahi fie maʻu fakalotofonuá, ʻe lava ke fakahoko e fakatahá ʻi ha efiafi Sāpate, ko ha konga ʻo e houalotu ʻa e Palaimelí he Sāpaté, pe ko ha taimi kehe.