Fakataha Lotu Fakamāmani Lahi maʻá e Kakai Lalahi Kei Talavoú: Ko ha Polokalama Face to Face pea mo

  ʻEletā Quentin L. Cook

  Ne fakahoko ‘e ‘Eletā Quentin L. Cook ha polokalama Face to Face pea mo e kakai lalahi kei talavoú fakataha pea mo ha ongo faihisitōlia ʻe ua ʻa e Siasí, ko Sister Kate Holbrook, pea mo Brother Matt Grow, ʻo tali ha ngaahi fehuʻi mei he kakai lalahi kei talavou pea mei he tapa kehekehe ʻo e māmaní ne fakatefito ʻi he hisitōlia ʻo e Siasí.

  Kātaki ʻo fakahū hoʻo ngaahi fakakukaú mo hoʻo ongó ʻi he konga ʻo e ngaahi fakamatala ʻi laló. Te ke lava foki ʻo vahevahe ʻa e meʻa naʻá ke akó ʻi he peesi LDS Facebook pe ko e Twitter mo e Instagram ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e #LDSface2face.

  Download

  360p | 720p | 1080p

  Ngaahi Fehuʻí: