Pandaigdigang Debosyonal para sa mga Young Adult: Face to Face Kasama si

  Elder Quentin L. Cook

  Noong Setyembre 9, 2018, pinangasiwaan ni Elder Quentin L. Cook ang isang Face to Face event para sa mga young adult kung saan sinagot niya at ng dalawang historian ng Simbahan, sina Sister Kate Holbrook at Brother Matt Grow, ang mga tanong na nakatuon sa kasaysayan ng Simbahan mula sa mga young adult sa buong mundo.

  Mangyaring i-post ang iyong mga naisip at saloobin sa comment section sa ibaba. Maaari mo ring ibahagi ang natutuhan mo sa LDS Facebook page o sa Twitter at Instagram gamit ang #LDSface2face.

  Download

  360p | 720p | 1080p

  Mga Tanong: