Tibuok Kalibutan nga Debosyonal alang sa mga Young Adult: Usa ka Face to Face nga Kalihokan uban ni Elder Quentin L. Cook

  Elder Quentin L. Cook

  Niadtong Septyembre 9, 2018, si Elder Quentin L. Cook mipahigayon og usa ka Face to Face nga kalihokan alang sa mga young adult diin siya ug duha ka mga historian sa Simbahan, si Sister Kate Holbrook ug si Brother Matt Grow, mitubag og mga pangutana nga nakatutok sa kasaysayan sa Simbahan gikan sa mga young adult sa tibuok kalibutan.

  Palihug ibutang ang inyong mga hunahuna og mga gibati diha sa mga komentaryo nga seksyon sa ubos. Mahimo ka usab nga mopaambit sa imong nakat-onan sa LDS Facebook page o sa Twitter ug Instagram gamit ang #LDSface2face.

  I-download ang

  360p | 720p | 1080p

  Mga Pangutana: