Presentasjon av Det første presidentskap


 

Eldste D. Todd Christofferson: God morgen. Jeg er eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum og har blitt bedt om å lede dette morgenmøtet, som formann i Kirkens komité for informasjon og samfunnskontakt. Vi ønsker dere velkommen fra Salt Lake tempel denne minneverdige morgenen når vi kunngjør kallelsen av et nytt Første presidentskap. Vi har valgt å tale først til dere som er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Vi minnes med kjærlighet president Thomas S.Monson, som ble begravet sist fredag. Når Kirkens president går bort, blir Det første presidentskap automatisk oppløst. De menn som tidligere var rådgivere gjeninntar sin plass i De tolv apostlers quorum, og dette quorum overtar ledelsen av Kirken, med seniorapostelen som leder. Kort tid etter at en Kirkens president går bort, møter medlemmer av De tolv apostlers quorum sammen i templet for å vurdere reorganisering av Det første presidentskap. Gjennom hele vår historie har seniorapostelen alltid blitt den påfølgende presidenten for Kirken. Denne ordningen utelukker enhver fremstilling eller valgkamp om embetet, og gir kontinuitet og modenhet, erfaring og omfattende forberedelse for den som blir president. Eldste John A. Widtsoe sa: “Dette er en vis fremgangsmåte. Den setter som Kirkens leder den apostel som har vært lengst i tjenesten. Han er godt kjent av medlemmene og de har tillit til ham. Han kjenner prosedyrene rundt Kirkens anliggender. Han er ingen nybegynner som trenger opplæring til stillingen” (Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham, 3 bind i 1 [1960], 264).

Den nye presidenten blir beskikket av apostelen som har vært apostel nest lengst, ved håndspåleggelse sammen med resten av quorumet. Under veiledning av den guddommelige inspirasjon han mottar, velger presidenten sine rådgivere, og beskikker dem sammen med de andre apostlene. Når Det første presidentskap igjen er organisert, blir den som har vært apostel nest lengst, oppholdt som president for De tolvs quorum. Hvis den som har vært apostel nest lengst blir kalt til rådgiver i Det første presidentskap, blir den som har vært apostel tredje lengst, fungerende president for De tolv.

Det spesielle møtet i templet i dette tilfellet fant sted sist søndag morgen, et møte i faste og bønn. Som en deltager vil jeg si at det var en skjønn og hellig opplevelse, hvori Herrens vilje ble tydelig tilkjennegitt og alle var helt enige. Denne erfaring bekrefter nok en gang at Jesus Kristus leder sin Kirke. Vi er glad for at vi denne morgenen kan kunngjøre at president Russell M Nelson, den 14. januar 2018, ble beskikket som den 17. president i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges, med Dallin H Oaks som førsterådgiver og Henry B. Eyring som annenrådgiver i Det første presidentskap. President M. Russell Ballard ble beskikket som fungerende president for De tolv apostlers quorum. Vi vil nå høre fra president Russell M.Nelson, etterfulgt av hver av hans rådgivere.

President Russell M. Nelson: Kjære brødre og søstre, jeg føler meg ydmyk over å få være sammen med dere denne morgenen. For fire dager siden la vi til hvile en kjempe av en mann, en Guds profet, President Thomas S. Monson. Ingen ord kan fullt ut beskrive omfanget og storheten av hans liv. Jeg vil verdsette vårt vennskap for evig, i takknemlighet for det han lærte meg. Nå må vi se fremover med urokkelig tro på vår Herre Jesus Kristus, hvis Kirke dette er.

Som bror Christofferson sa, møttes alle gjenlevende apostler for to dager siden, i det øverste rom i Salt Lake tempel. Der tok de en enstemmig beslutning, først for å omorganisere Det første presidentskap nå, og for det annet, at jeg skal tjene som Kirkens president. Ord er utilstrekkelige for å fortelle dere hvordan det føltes da mine brødre – brødre som innehar alle prestedømmets nøkler, gjengitt gjennom profeten Joseph Smith i denne evangelieutdeling – la sine hender på mitt hode for å ordinere og beskikke meg som Kirkens president. Det var en hellig opplevelse som gjorde meg ydmyk.

Deretter ble det mitt ansvar å skjelne dem som Herren hadde forberedt til å bli mine rådgivere. Hvordan kunne jeg velge kun to av de andre tolv apostlene, når jeg er så inderlig glad i hver enkelt av dem? Jeg er dypt takknemlig til Herren for at han besvarte mine inderlige bønner. Jeg er veldig takknemlig for at president Dallin Harris Oaks og president Henry Bennion Eyring er villige til å virke sammen med meg som henholdsvis første- og annenrådgiver. President Dieter F. Uchtdorf har gjeninntatt sin plass i De tolv apostlers quorum. Han har allerede mottatt store oppdrag som han er spesielt kvalifisert til. Jeg hedrer ham og president Eyring for deres strålende tjeneste som rådgivere for president Monson. De har vært dyktige, hengivne og inspirerte. Vi er dem dypt takknemlig. Hver av dem er nå villig til å tjene der hvor de trengs mest.

President Oaks, som har vært apostel nest lengst, blir president for De tolv apostlers quorum. På grunn av hans kall til Det første presidentskap, og i samsvar med Kirkens orden, vil president M. Russell Ballard, den neste i ansiennitet, virke som fungerende president for det quorumet. Det første presidentskap vil arbeide hånd i hånd med De tolv for å skjelne Herrens vilje og bringe hans hellige verk fremover.

Vi er takknemlige for deres bønner. De har blitt holdt over hele verden for oss. Morgenen etter president Monsons bortgang, ble en slik bønn holdt av en fire år gammel gutt med navnet Benson. Jeg siterer utdrag fra et brev skrevet av hans mor til min hustru, Wendy. Benson ba: “Himmelske Fader, takk for at president Thomas S. Monson kunne treffe sin kone igjen. Takk for vår nye profet. Hjelp ham å være modig og ikke redd fordi han er ny. Hjelp ham å vokse opp til å bli sunn og sterk. Hjelp ham å ha kraft, fordi han har prestedømmet. Og hjelp oss å alltid være snille.” Jeg takker Gud for slike barn, og for foreldre som tar sin forpliktelse alvorlig for rettferdig og ansvarsfull oppdragelse – for alle foreldre, lærere og medlemmer som bærer tunge byrder, og som likevel tjener så villig. Med andre ord, jeg er ydmykt takknemlig for hver enkelt av dere.

Når vi sammen går fremover, ber jeg dere tenke over den majestetiske måten Herren leder sin kirke på. Når Kirkens president går bort, er det ikke noe mysterium hvem som blir den neste som kalles til å tjene i det kallet. Det er ingen avstemning, ingen valgkamp, kun en rolig fremdrift i en guddommelig plan for suksesjon, lagt til rette av Herren selv. Hver dag i en apostels tjeneste, er en dag med læring og forberedelse til mer ansvar i fremtiden. Det tar tiår med tjeneste for en apostel å forflytte seg fra juniorsetet til seniorsetet i sirkelen. I løpet av den tiden får han førstehåndserfaring i hvert av områdene knyttet til Kirkens arbeid. Han blir også godt kjent med jordens folkeslag, deres historie, kultur og språk, etterhvert som oppdragene tar ham gjentatte ganger rundt kloden. Denne suksesjonsprosessen i Kirkens lederskap er helt unik. Jeg kjenner ikke til noe lignende. Det skulle ikke overraske oss, for dette er Herrens kirke. Han arbeider ikke på menneskers vis. Jeg har tjent i De tolvs quorum under fem tidligere presidenter i Kirken. Jeg har sett hver president motta åpenbaring og fulgt den åpenbaringen. Herren har alltid, og vil alltid, veilede og inspirere sine profeter. Herren står ved roret. Vi som er ordinert til å vitne om Hans hellige navn til hele verden, vil fortsette å søke å kjenne Hans vilje, og følge den.

Nå, til hvert medlem av Kirken sier jeg: Hold deg på paktens vei. Din forpliktelse til å følge Frelseren ved å inngå pakter med ham og deretter holde disse paktene, vil åpne døren for enhver åndelig velsignelse og hvert privilegium som er tilgjengelig for menn, kvinner og barn overalt. Som et nytt presidentskap ønsker vi å begynne med målet i tankene. Derfor snakker vi i dag til dere fra et tempel. Målet vi alle strever etter, er å bli begavet med kraft i et Herrens hus, bli beseglet som familie og trofast holde paktene inngått i et tempel, som kvalifiserer oss til Guds største gave, evig liv. Templets ordinanser og paktene du inngår der, er nøkkelen til å styrke ditt liv, ditt ekteskap og din familie, og din evne til å motstå motstanderens angrep. Din tilbedelse i templet og din tjeneste der for dine forfedre, vil velsigne deg med økt personlig åpenbaring og fred, og vil forsterke din forpliktelse til å holde deg på paktens vei.

Om du har gått bort fra stien, vil jeg invitere deg av hele mitt håpefulle hjerte om å komme tilbake. Uansett hvilke bekymringer eller utfordringer du har, er det en plass for deg i Herrens kirke. Du og generasjoner som ennå ikke er født, vil bli velsignet på grunn av ditt valg om å vende tilbake til paktens vei. Vår himmelske Fader elsker sine barn, og ønsker at hver og en av oss skal komme tilbake til ham. Dette er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges store mål, å hjelpe hver enkelt av oss å komme hjem igjen.

Jeg uttrykker min inderlige kjærlighet til dere, en kjærlighet som har vokst gjennom flere tiår der jeg har møtt dere, tilbedt med dere og tjent dere. Vår gudgitte oppgave er å dra til hver nasjon, slekt, hvert tungemål og folk, og hjelpe til å forberede verden til Herrens annet komme. Dette vil vi gjøre med tro på Herren Jesus Kristus, med kunnskap om at han leder oss. Dette er hans verk og hans Kirke. Vi er hans tjenere. Jeg erklærer min hengivenhet til Gud vår evige Fader, og til hans Sønn, Jesus Kristus. Jeg kjenner dem, elsker dem, og lover høytidelig å tjene dem – og dere – til mitt siste åndedrag. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.

President Dallin H. Oaks: Mine kjære brødre os søstre, jeg har sittet ved siden av President Nelson i De tolv apostlers quorum i nesten 34 år. Jeg kjenner hans kjærlighet til Herren Jesus Kristus og hans hengivenhet til vår himmelske Faders frelsesplan. Jeg kjenner hans kjærlighet for mennesker. Jeg kjenner hans visdom. Det er et privilegium å bli kalt til rådgiver for president Nelson i Det første presidentskap På samme måte er det et privilegium å få arbeide sammen med president Henry B. Eyring, som jeg er glad i og respekterer. Av hele mitt hjerte lover jeg høytidelig min troskap og støtte til president Nelsons kjærlige og inspirerte lederskap. Jeg gleder meg over muligheten til av all min kraft å bære vitnesbyrd om Jesus Kristus, og forkynne sannheten om hans gjenopprettede evangelium. I Jesu Kristi navn. Amen.

President Henry B. Eyring: Jeg er takknemlig for anledningen til å si noe til dere i dag. Dette er et stort øyeblikk i Kirkens historie. Tidligere profeter har uttalt at det beste ligger foran oss, og det har vist seg å være sant. Det er slik fordi det er Herren som leder sin kirke. Han ser til alle sin Faders barn i hele verden, og han forbereder og kaller sine tjenere til å lede an i å invitere Guds barn til å komme hjem til himmelen hos seg. Joseph Smith var den første profet i denne evangelieutdeling. I begynnelsen kunne han tale til alle Kirkens medlemmer i én bygning, på ett sted. I løpet av noen få år var det trofaste medlemmer i land over hele verden. I dag taler president Nelson til et stort antall medlemmer som tilber i tusener av bygninger. Veksten i antall medlemmer og spredningen blant alle nasjoner, slekter, tungemål og folk er synlige mirakler. Men et større mirakel, og noe som vil fortsette å vokse, er veksten i troen på Jesus Kristus. Herren har forberedt og valgt president Nelson til å lede i denne veksten. Han kjenner og elsker Herren. Veksten vil komme ettersom hver enkelt av oss ber, arbeider og lever på en slik måte at vi kan ha Den hellige ånd som vår ledsager i vårt liv. Vi er lovet denne velsignelsen når vi fornyer og husker de pakter vi inngår under nadverden og i hellige templer, og vil da alltid ha hans Ånd hos oss.

Hver tilknytning jeg har hatt til president Nelson og president Oaks, har styrket min evne til å minnes Frelseren, holde hellige pakter og finne glede i Den hellige ånds innflytelse. Jeg er så for takknemlig styrken i den velsignelsen i mitt liv. Jeg vitner om at Frelseren og hans forsoning gjør denne gaven mulig. Dette er Herrens sanne kirke. President Nelson ble kalt av Gud, som Hans president, til å inneha og utøve alle prestedømmets nøkler, overført til ham fra Joseph Smith gjennom en rekke med sanne profeter. Vi blir stadig mer ett i kjærlighet, gjennom Jesu Kristi evangelium som virker i vårt liv. Jeg uttrykker min kjærlighet til Herren og for hans levende profet. Dette er et stort øyeblikk i Kirkens historie, og ja, det beste ligger foran oss på grunn av vår tro på Herren, hvis Kirke dette er. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.

Eldste D. Todd Christofferson: Tusen takk, brødre. Vi er glad i dere og oppholder dere. Vi inviterer alle som har lyttet til eller sett denne sendingen til å følge med på samme kanal kl. 10.00 (MST) for en pressekonferanse med Det første presidentskap. Til avslutning vil vi uttrykke vår takknemlighet til alle som har deltatt på denne historiske kunngjøringen. Mange takk.