Bemutatkozik az Első Elnökség


 

D. Todd Christofferson elder: Jó napot kívánok! D. Todd Christofferson elder vagyok a Tizenkét Apostol Kvórumából, és az egyház Közönségkapcsolati Bizottságának elnökeként felkértek a ma délelőtti program levezetésére. Üdvözlünk benneteket a Salt Lake templomból ezen az emlékezetes eseményen, amikor bejelentjük egy új Első Elnökség elhívását. Úgy döntöttünk, hogy először tihozzátok, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaihoz szólunk.

Szeretettel emlékezünk Thomas S. Monson elnökre, akinek múlt pénteken volt a temetése. Az egyház elnökének halálakor automatikusan feloszlik az Első Elnökség. Azok a férfiak, akik tanácsosokként szolgáltak, elfoglalják helyüket a Tizenkét Apostol Kvórumában, és a rangidős apostollal az élén ez a kvórum veszi át az egyház vezetésének feladatát. Az egyház elnökének halála után nem sokkal a Tizenkettek Kvórumának tagjai összegyűlnek a templomban, hogy fontolóra vegyék az Első Elnökség újbóli felállítását. Történelmünk során mindig is a rangidős apostol lett az egyház következő elnöke. Ez a rendszer kizárja a pozícióért történő helyezkedést vagy kampányolást, és folytonosságot, érettséget, tapasztalatot és komoly felkészülést biztosít annak, aki aztán elnökké válik. John A. Widtsoe elder megállapítását idézve: „Ez bölcs eljárás. Azt az apostolt helyezi az egyház élére, aki már a legrégebben szolgál. Jól ismerik az emberek és bíznak benne. Ő pedig ismeri az egyház ügyeinek menetét. Nem kezdő, akit be kell tanítani a pozícióra” (Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham, 3 vols. in 1 [1960], 264).

Az új elnököt az utána következő rangidős apostol választja el kézrátétel által úgy, hogy a kvórum összes többi tagja is csatlakozik hozzá. Az általa kapott isteni sugalmazás útmutatása alapján az elnök kiválasztja két tanácsosát, majd a többi apostollal együtt elválasztja őket. Az Első Elnökség újjászervezését követően a második legrégebben szolgáló apostolt elválasztják a Tizenkettek Kvóruma elnökének. Ha a második leghosszabb ideje szolgáló apostolt elhívják az Első Elnökségbe, akkor az utána következő rangidős apostolt kinevezik a Tizenkettek ügyvezető elnökének.

Esetünkben erre a különleges gyűlésre a templomban vasárnap reggel került sor, a böjt és az ima lelkületében. Résztvevőként feltétlenül el kell mondanom, hogy édes, szent élmény volt ez, melynek során világosan megmutatkozott az Úr akarata, és teljes volt az összhang. Ez az élmény ismételten megerősítette azt, hogy Jézus Krisztus vezeti az egyházát. Örömmel jelentjük be nektek ma délelőtt, hogy 2018. január 14-én elválasztottuk Russell M. Nelson elnököt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 17. elnökének, Dallin H. Oaks elnökkel első tanácsosként és Henry B. Eyring elnökkel második tanácsosként az Első Elnökségben. M. Russell Ballard elnököt pedig elválasztottuk a Tizenkét Apostol Kvóruma ügyvezető elnökének. Most Russell M. Nelson elnök szól hozzánk, őt követően pedig a tanácsosai.

Russell M. Nelson elnök: Drága fivéreim és nőtestvéreim! Alázatos érzés, hogy veletek lehetek ezen a délelőttön. Négy nappal ezelőtt végső nyugalomra helyeztünk egy tekintélyes férfiút, Isten prófétáját, Thomas S. Monson elnököt. Szavakkal ki sem lehet fejezni életének jelentőségét és nagyszerűségét. Örökre becsben fogom tartani barátságunkat, hálásan mindazért, amit tőle tanultam. Most pedig az Urunkba, Jézus Krisztusba vetett maradéktalan hittel kell előretekintenünk a jövőbe, hiszen ez az Ő egyháza.

Két nappal ezelőtt, amint azt Christofferson testvér említette, az összes élő apostol összegyűlt a Salt Lake templom felső szobájában. Ott egyhangú döntést hoztak: először is arról, hogy most szervezzük meg ismét az Első Elnökséget; másodszor, hogy én szolgáljak az egyház elnökeként. Nincs rá szó, hogy kifejezzem, mit is éreztem, amikor a fivéreim – azok a fivérek, akik az összes papsági kulcsnak a birtokában vannak, melyek Joseph Smith prófétán keresztül visszaállíttattak ebben az adományozási korszakban – a kezüket a fejemre helyezték, hogy elrendeljenek és elválasszanak az egyház elnökeként. Szent és alázatra indító élmény volt.

Ezt követően az én felelősségem lett, hogy felismerjem, kiket készített fel az Úr, hogy a tanácsosaim legyenek. Hogyan választhatnék mindössze kettőt a tizenkét másik apostol közül, akik közül mindegyiket oly nagyon szeretem? Mélységesen hálás vagyok az Úrnak, amiért megválaszolta buzgó imáimat. Nagy köszönettel tartozom azért, hogy Dallin Harris Oaks elnök és Henry Bennion Eyring elnök készen áll velem szolgálni első, illetve második tanácsosi minőségben. Dieter F. Uchtdorf elnök újra elfoglalta helyét a Tizenkét Apostol Kvórumában. Már több jelentős megbízást is kapott, amelyekre ő egyedülálló módon alkalmas. Elismeréssel adózom előtte és Eyring elnök előtt is a Monson elnök tanácsosaiként végzett pompás szolgálatukért. Teljességgel hozzáértő, elkötelezett és sugalmazott módon végezték ezt. Nagyon hálásak vagyunk értük. Mindketten hajlandóak ott szolgálni most, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Mivel Oaks elnök a második rangidős apostol, így ő lesz egyúttal a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke is. Azonban az Első Elnökségbe történő elhívása miatt, és az egyház rendjével összhangban, M. Russell Ballard elnök, a következő rangidős apostol lesz a kvórum ügyvezető elnöke. Az Első Elnökség kéz a kézben fog a Tizenkettekkel együtt dolgozni, hogy felismerjük az Úr akaratát, és előmozdítsuk az Ő szent munkáját.

Köszönetet mondunk nektek az imáitokért, melyek világszerte szóltak értünk. A Monson elnök halálát követő reggelen egy ilyen imát mondott egy Benson nevű négyéves kisfiú. Idézek néhány részletet édesanyja leveléből, melyet feleségemnek, Wendynek írt. Benson így imádkozott: „Mennyei Atyám! Köszönjük, hogy Thomas S. Monson elnök újra találkozhatott a feleségével. Köszönjük az új prófétánkat. Segíts neki, hogy bátor legyen, hogy ne féljen azért, mert új. Segíts neki, hogy ha felnő, egészséges és erős legyen. Segíts neki, hogy legyen hatalma, mert viseli a papságot. És segíts, hogy mindig kedvesek legyünk.” Köszönetet mondok Istennek az ilyen gyermekekért, és az olyan szülőkért, akik komolyan veszik az igazlelkű, tudatos szülői mivolt iránti elkötelezettséget – minden szülőért, tanítóért és egyháztagért, aki nehéz terheket hordoz, és mégis oly készségesen szolgál. Más szavakkal, mindegyikőtökért a legalázatosabban hálás vagyok.

Amint közösen haladunk előre, arra kérlek benneteket, gondolkozzatok el azon, milyen fenséges módon kormányozza az Úr az Ő egyházát. Amikor meghal az egyház elnöke, nincs semmi rejtély abban, hogy ki lesz őt követően elhíva, hogy abban a hatáskörben szolgáljon. Nincs választási korteskedés, nincs kampányolás, csupán az utódlás azon isteni tervének csendes munkálkodása, melyet maga az Úr fektetett le. Nos, az apostolok szolgálatának minden egyes napja a tanulás, valamint a további jövőbeli feladatokra való felkészülés napja. Évtizedek szolgálatába telik, mire egy apostol végigjárja a legfiatalabb székétől a legidősebb székéig vezető kört. Ez alatt az idő alatt első kézből tapasztalja meg az egyház munkálkodásának minden oldalát. Megismeri továbbá a föld népeit, ideértve történelmüket, kultúrájukat és nyelvüket, miközben megbízásai kapcsán újra és újra bejárja a földet. Az egyház vezetésének eme utódlási folyamata egyedülálló. Semmi ehhez foghatóról nem tudok. Ezen ne lepődjünk meg, hisz’ ez az Úr egyháza. Ő nem az emberek módja szerint munkálkodik. Én már az egyház öt korábbi elnöke alatt szolgáltam a Tizenkettek Kvórumában. Láttam, amint minden egyes elnök kinyilatkoztatást kap, majd reagál arra a kinyilatkoztatásra. Az Úr mindig is tanította és sugalmazta prófétáit, és mindig is ezt fogja tenni. Az Úr áll a kormányrúdnál. Mi, akiket elrendeltek, hogy tanúságot tegyünk az Ő szent nevéről szerte a világon, továbbra is igyekszünk megtudni és követni az Ő akaratát.

Most pedig az egyház minden egyes tagjához szólva ezt mondom: Maradjatok meg a szövetség ösvényén! A Szabadító követése iránti elkötelezettségetek – azáltal, hogy szövetségeket köttök Vele, majd meg is tartjátok azokat a szövetségeket – minden olyan lelki áldás és kiváltság előtt megnyitja majd az ajtót, amely csak elérhető a férfiak, nők és gyermekek számára mindenhol. Új elnökségként a végcélt szem előtt tartva szeretnénk belevágni. Ezért szólunk ma hozzátok egy templomból. Hiszen a végcél, melyre mindegyikünk törekszik, az, hogy hatalommal ruháztassunk fel az Úr házában, családként eggyé pecsételve, a templomban kötött szövetségekhez hithűen, ami jogosulttá tesz bennünket Isten legnagyszerűbb ajándékára, az örök életre. A templom szertartásai és a szövetségek, melyeket ott köttök, kulcsfontosságúak ahhoz, hogy megerősítsék az életeteket, a házasságotokat és családotokat, valamint azon képességeteket, hogy ellenálljatok az ellenség támadásainak. Hódolatotok a templomban, és az őseitekért ott végzett szolgálatotok több személyes kinyilatkoztatással és békességgel áld majd meg titeket, valamint megerősíti azon elkötelezettségeteket, hogy a szövetség ösvényén maradjatok.

Már most, ha letértetek az ösvényről, arra szeretnélek kérni benneteket, szívem minden reménységével, hogy gyertek vissza! Legyen bármilyen aggályotok, bármilyen kihívásotok, van hely számotokra itt, az Úr egyházában! Ti is és a még meg nem született nemzedékek is áldottak lesznek, ha most cselekedtek, és visszatértek a szövetség ösvényére. Mennyei Atyánk nagy becsben tartja gyermekeit, és azt szeretné, hogy mindannyian visszatérjünk haza, Hozzá. Ez Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik legfőbb célja: hogy segítsen mindegyikünknek hazatérni.

Mélységes szeretetemet fejezem ki irántatok – olyan szeretetet, mely az évtizedek alatt egyre erősödött, ahogy találkoztam veletek, hódoltam veletek és szolgáltalak benneteket. Isteni megbízatásunk, hogy elmenjünk minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez és néphez, és segítsünk felkészíteni a világot az Úr második eljövetelére. Ezt az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel tesszük, tudván, hogy Ő irányít. Ez az Ő munkája és az Ő egyháza. Mi az Ő szolgái vagyunk. Odaadásomat fejezem ki Isten, a mi Örökkévaló Atyánk iránt, valamint Fia, Jézus Krisztus iránt. Ismerem Őket, szeretem Őket, és megfogadom, hogy szolgálni fogom Őket – és benneteket – életem minden hátralévő leheletével. Jézus Krisztus szent nevében, ámen.

Dallin H. Oaks elnök: Kedves fivéreim és nővéreim! Majdnem 34 éve ülök Nelson elnök mellett a Tizenkettek Kvórumában. Ismerem az Úr Jézus Krisztus iránti szeretetét és Mennyei Atyánk szabadításterve iránti elkötelezettségét. Ismerem az emberek iránti szeretetét. Ismerem a bölcsességét. Kiváltságnak érzem, hogy Nelson elnök tanácsosának hívtak el az Első Elnökségben. Azt is kiváltságnak érzem, hogy Henry B. Eyring elnökkel dolgozhatom, akit szeretek és tisztelek. Teljes szívemből fogadom, hogy hű leszek és támogatni fogom Nelson elnök szeretetteljes és sugalmazott vezetését. Örvendek a lehetőségnek, hogy minden erőfeszítésemmel tanúságot tehetek Jézus Krisztusról, és hirdethetem az Ő visszaállított evangéliumának igazságát. Jézus Krisztus nevében, ámen.

Henry B. Eyring elnök: Hálás vagyok a felkérésért, hogy szóljak ma hozzátok. Nagyszerű időszak ez az egyház történetében. A múlt prófétái megmondták, hogy a java még hátra van, és ez igaznak is bizonyult. Ez azért van, mert az Úr vezeti az Ő egyházát. Atyja minden gyermeke felett őrködik a világban, valamint alkalmassá teszi és elhívja a szolgáit, hogy élen járjanak gyermekei hazahívásában Őhozzá a mennybe. Joseph Smith volt ezen adományozási korszak első prófétája. Kezdetben egyetlen épületben, egyetlen helyen elfért az egyház összes tagja, akikhez szólt. Néhány éven belül a világ számos nemzetében voltak már hithű egyháztagok. Ma Nelson elnök épületek ezreiben hódoló egyháztagok sokaságához szól. Szemünk elé táruló csoda az egyház számbeli növekedése, valamint az, ahogyan elterjed a nemzetek, nemzetségek, nyelvek és népek között. Azonban még ennél is nagyobb csoda a Jézus Krisztusba vetett hit növekedése, mely fel is fog gyorsulni. Az Úr Nelson elnököt készítette fel és választotta ki arra, hogy élére álljon ennek a növekedésnek. Ő ismeri és szereti az Urat. Ez a növekedés pedig azáltal következik majd be, ha mindannyian úgy imádkozunk, munkálkodunk és élünk, hogy a Szentlélek társunk lehessen az életünkben. Ennek az áldásnak az ígéretét kapjuk meg, amikor megújítjuk az úrvacsorakor és a szent templomokban kötött szövetségeinket, és emlékszünk ezekre, hogy velünk lehessen a Lélek.

A Nelson elnökhöz és az Oaks elnökhöz fűződő kapcsolatom mindig is segített nekem abban, hogy még inkább emlékezni tudjak a Szabadítóra, be tudjam tartani a szent szövetségeket, és örömet tudjak találni a Szentlélek hatásában. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ez az áldás fokozottan jelen lehet az életemben. Bizonyságot teszek arról, hogy ezt az ajándékot a Szabadító és az Ő engesztelése tette lehetővé. Ez az Úr igaz egyháza. Nelson elnököt Isten hívta el elnökévé, hogy viselje és gyakorolja mindazon papsági kulcsokat, amelyek igaz próféták során keresztül érkeztek el hozzá Joseph Smithtől. Jézus Krisztus életünkben munkálkodó evangéliumán keresztül egyre inkább eggyé válunk. Szeretetemet fejezem ki az Úr és az Ő élő prófétája iránt. Nagyszerű időszak ez az egyház történetében, és igen, a java még csak ezután következik, hitünk miatt az Úrban, akinek az egyháza ez. Jézus Krisztus szent nevében, ámen.

D. Todd Christofferson elder: Köszönöm, fivérek! Szeretünk és támogatunk benneteket. Meghívjuk mindazokat, akik meghallgatták vagy megnézték ezt a bejelentést, hogy ugyanezeken a csatornákon hallgassák vagy nézzék majd az Első Elnökségnek a hegyvidéki idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődő sajtókonferenciáját. Végezetül köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik csatlakoztak hozzánk erre a történelmi bejelentésre. Köszönöm!